Miejskie konsultacje

Konsultacje społeczne są procesem pozwalającym na współpracę mieszkańców z poszczególnymi samorządami, czy też organami administracji rządowej. Konsultacje stanowią obopólną korzyść, zarówno dla mieszkańców - ponieważ mogą wypowiedzieć się na dany temat i przedstawić swoje stanowisko w danej sprawie, jak i dla samorządów - które dzięki włączeniu się mieszkańców w proces mogą uzyskać większą ilość informacji oraz inny mniej biurokratyczny punkt widzenia danej sprawy, który może przerodzić się w konkretne rozwiązania.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało tzw. 7 Zasad Konsultacji, które powinny być przestrzegane przez samorządy. Są to:

  1. DOBRA WIARA – Konsultacji prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
  2. POWSZECHNOŚĆ – Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
  3. PRZEJRZYSTOŚĆ – Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
  4. RESPONSYWNOŚĆ – Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie.
  5. KOORDYNACJA – Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
  6. PRZEWIDYWALNOŚĆ – Konsultacje powinny być prowadzone od początku prac nad zmianą i od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
  7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Dąbrowskie konsultacje podzielone zostaną na dwa rodzaje: 

  • konsultacje aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz więcej) - tryb w którym uwagi mogą skłądać wyłącznie organizacje pozarządowe w ramach własnej działalności statutowej
  • konsultacje z mieszkańcami miasta

I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami

Wtorek, 28 lipca, 2015

Kończy się I etap prac nad Rocznym programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz programu wieloletniego. W okresie od czerwca do końca lipca pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zbierali od podmiotów społecznych i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego informacje na temat planowanych w 2016 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich. Równolegle do zbierania danych spotykała się także grupa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji, której zadaniem było  wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2016 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków. »

Raport z konsultacji w "Starym Gołonogu"

Poniedziałek, 6 lipca, 2015

Przedstawiamy raport podsumowujący konsultacje społeczne odnośnie odnośnie zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy „Stary Gołonóg”.   Przypomnijmy, że konsultacje zainicjowane zostały przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Zbigniewa Łukasika, członka Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i skierowane był do mieszkańców dzielnicy "Stary Gołonóg" zamieszkałych w pobliżu tego skweru.   Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 248.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 21.04.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy „Stary Gołonóg”. Same konsultacje trwały od 7 maja do 10 czerwca 2015 roku.   W ramach przedmiotowych konsultacji mieszkańcy wskazali swoje rekomendacje i propozycje zagospodarowania skweru w dzielnicy "Stary Gołonóg". W raporcie podsumowującym można zapoznać się zarówno z rekomendacjami mieszkańców jak i stanowiskiem Urzędu Miejskiego.   Zapoznaj się z raportem   »

Raport z konsultacji Strategii odnośnie Parku Zielona

Piątek, 19 czerwca, 2015

Przedstawiamy raport podsumowujący konsultacje społeczne odnośnie projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego.   Przypomnijmy, że konsultacje zainicjowane zostały przez Biuro Funduszy i Projektów Unijnych i skierowane były do wszystkich mieszkańców oraz obejmowały swoim obszarem całe miasto.   Procedura prowadzona była na podstawie Zarządzenia Nr  280.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 11.05.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego. Same konsultacje trwały od 12 maja do 1 czerwca 2015 roku.   W ramach przedmiotowych konsultacji do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wpłynęły uwagi skierowane przez jednego mieszkańca. W raporcie podsumowującym można zapoznać się zarówno z treścią uwag jak i stanowiskiem Urzędu Miejskiego.   Zapoznaj się z raportem     »