Miejskie konsultacje

Konsultacje społeczne są procesem pozwalającym na współpracę mieszkańców z poszczególnymi samorządami, czy też organami administracji rządowej. Konsultacje stanowią obopólną korzyść, zarówno dla mieszkańców - ponieważ mogą wypowiedzieć się na dany temat i przedstawić swoje stanowisko w danej sprawie, jak i dla samorządów - które dzięki włączeniu się mieszkańców w proces mogą uzyskać większą ilość informacji oraz inny mniej biurokratyczny punkt widzenia danej sprawy, który może przerodzić się w konkretne rozwiązania.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało tzw. 7 Zasad Konsultacji, które powinny być przestrzegane przez samorządy. Są to:

  1. DOBRA WIARA – Konsultacji prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
  2. POWSZECHNOŚĆ – Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
  3. PRZEJRZYSTOŚĆ – Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
  4. RESPONSYWNOŚĆ – Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie.
  5. KOORDYNACJA – Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
  6. PRZEWIDYWALNOŚĆ – Konsultacje powinny być prowadzone od początku prac nad zmianą i od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
  7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Dąbrowskie konsultacje podzielone zostaną na dwa rodzaje: 

  • konsultacje aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz więcej) - tryb w którym uwagi mogą skłądać wyłącznie organizacje pozarządowe w ramach własnej działalności statutowej
  • konsultacje z mieszkańcami miasta

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - Raport

Czwartek, 24 marca, 2016

W jaki sposób rozmawiać o zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej w Dąbrowie Górniczej? Jakich używać do tego technik i narzędzi partycypacyjnych? Kogo i w jaki sposób zaangażować w nasze działania? Jakich kanałów informacyjnych używać, żeby dotrzeć z zaproszeniem do wszystkich zainteresowanych? Nad tymi kwestiami przez dwa dni zastanawiali się przedstawiciele Fundacji Napraw Sobie Miasto, Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy, którzy brali udział w konsultacjach projektów dla terenów położonych w dzielnicach i osiedlach: Stary Gołonóg, Manhattan, Kasprzaka i Strzemieszyce. Poniedziałek poświęcony był na refleksję na temat wymienionych procesów. Uczestnicy warsztatów dyskutowali o tym, co ułatwiało lub utrudniało im pracę, tworząc w ten sposób listę proponowanych zmian. Dotyczyły one – z jednej strony – metody warsztatowej, ponieważ rekomendowano organizowanie spotkań w terenie, używanie makiety architektonicznej oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży, którym w przyszłości będą służyły przebudowane tereny. Z drugiej strony, mieszkańcy zwracali uwagę na zagadnienia systemowe: - zwiększenie skuteczności polityki informacyjnej, - wprowadzenie lepszej koordynacji działań po zakończeniu konsultacji, na etapie przygotowania inwestycji wynikających z raportu konsultacyjnego, - powiązanie projektów realizowanych na wybranym terenie, żeby nie kolidowały ze sobą. We wtorek przedstawiciele Fundacji i urzędnicy tworzyli mapę procesu konsultacji, żeby odpowiedzieć na potrzeby i pomysły zgłoszone dzień wcześniej, ale również usprawnić swoją własną pracę. Zaproponowali wówczas dwa kierunki zmian: - stworzenie w sposób partycypacyjny planów rozwoju dzielnic lub osiedli, które byłyby podstawą tworzenia mniejszych projektów, - wskazanie koordynatora koncepcji wypracowanych w trakcie warsztatów, jasne zdefiniowanie jego roli oraz zasad współpracy z różnymi wydziałami Urzędu Miejskiego.   »

Podsumowanie konsultacji Strategii wraz z raportem

Poniedziałek, 12 października, 2015

Przedstawiamy raport podsumowujący konsultacje społeczne odnośnie projektu „Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022”.   Przypomnijmy, że konsultacje zainicjowane zostały przez Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów i skierowane były do wszystkich mieszkańców oraz obejęły swoim obszarem całe miasto.   Procedura prowadzona była na podstawie Zarządzenia Nr  437.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 27.07.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022”. Same konsultacje trwały od 17 sierpnia do 14 września 2015 roku.   W ramach przedmiotowych konsultacji do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wpłynęły uwagi skierowane zarówno przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne. W raporcie podsumowującym można zapoznać się zarówno z treścią uwag jak i stanowiskiem Urzędu Miejskiego.   Zobacz: »